Gmina Opatów

Informacje na temat opłat i deklaracji

     Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie nieruchomości zamieszkałe są obligatoryjnie objęte gminnym systemem  gospodarowania odpadami, a ich właściciele (najemcy) są obowiązani do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma charakter opłaty lokalnej tzw. „podatek śmieciowy”.

 Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z uchwałą nr 38/VIII/2019 Rady Gminy Opatów z dnia 28 maja 2019 r. opłata ta wynosi: 

Gospodarstwo domowe
Wysokość opłaty jeżeli odpady zbierane w sposób selektywny
(stawka miesięczna)
Wysokość opłaty jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka miesięczna)
Gospodarstwo 
1 osobowe
16 zł 32 zł
Gospodarstwo 
2 osobowe
32 zł 64 zł
Gospodarstwo 
3 osobowe
48 zł 96 zł
Gospodarstwo 
4 osobowe
64 zł 128 zł
Gospodarstwo 
5 osobowe
80 zł 160 zł
Gospodarstwo 
6 osobowe
96 zł 192 zł
Gospodarstwo
7 osobowe i większe
112 zł 224 zł

UWAGA!

W przypadku każdej zmiany liczby mieszkańców na danej nieruchomości, właściciel (najemca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy oraz wypełnić korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. firmy, instytucje, szkoły, sklepy, niezamieszkałe domki letniskowe, cmentarze itp.) będą obowiązywały dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Wynika z tego właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z częstotliwością 1 raz na kwartał w terminie:

a) za I kwartał do 20 lutego danego  roku
b) za II kwartał do 20 maja danego roku
c) za III kwartał do 20 sierpnia danego roku
d) za IV kwartał do 20 listopada danego roku

 Wpłaty należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą wraz z blankietami opłat lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27.

Nieruchomości zostaną wyposażone w następujące pojemniki i worki:

L.p.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość

Rodzaj i ilość  pojemników

na odpady zmieszane

Ilość i rodzaj pojemników  na 
odpady zbierane selektywnie
 (plastik i metale, zbierane do jednego pojemnika)

Ilość i rodzaj pojemników  na 
 odpady zbierane selektywnie 
(szkło, zbierane do jednego pojemnika)

Ilość worków  na 
 odpady zbierane selektywnie 
(papier, zbierane do jednego worka), odpady BIO zbierane do drugiego worka).

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

1.

1-2 osoby

1 pojemnik
o pojemności  120 l 

1 pojemnik
o pojemności
120 l

1 pojemnik
o pojemności
120 l

2 worki
o pojemności
120 l

2.

3 osoby i więcej

1 pojemnik
o pojemności 240 l

1 pojemnik
o pojemności
240 l

1 pojemnik
o pojemności
120 l

2 worki
o pojemności
120 l


 

W ramach uiszczonej opłaty Gmina zapewnia odbiór każdej ilości następujących  rodzajów odpadów:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: