Komunikat Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju - Stanowisko Grupy Roboczej

Szanowni Państwo!

    Ponieważ jesteśmy już w końcowej fazie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR. Grupa Robocza w składzie Mariusz Mandat – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziła badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR opierając się na dotychczasowej realizacji przedsięwzięć, zaistniałych zmianach prawnych oraz wytycznych. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 2 lipca 2020 roku.

W związku z monitorowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się również z prośbą skierowaną do mieszkańców obszaru objętego LSR o wypełnienie ankiet w celu oceny funkcjonowania LGD oraz zbadania poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajdą Państwo linki do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiet. Wypełnione ankiety proszę przesłać mejlowo na adres: biuro@lgd-klobuck.pl(najlepiej do dnia 30.06.2020 r.) Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

http://lgd-klobuck.pl/222/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnej-strategii-rozwoju.html


http://lgd-klobuck.pl/221/zaproszenie-na-walne-zebranie-czlonkow.html

- dziękujemy za poświęcony czas.