Gmina Opatów

„NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY”

28 maja 2020

    W ostatnim czasie na terenie gminy Opatów zaobserwowano liczne incydenty związane z wyrzucaniem różnego rodzaju odpadów w szczególności do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.

    Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru. Ponadto mieszkańcy naszej gminy mogą w każdy piątek i jedną sobotę w miesiącu (zgodnie z harmonogramem) nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, odpady problemowe w tym wielogabarytowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK-u.  

    Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek. Każdy  przypadek pozostawienia  śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym  będzie zgłaszany na Policję. 

    W czasie trwania epidemii środki zapobiegawcze takie jak maseczki, rękawiczki, środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak