Zawiadomienie o wyłożonych do publicznego wglądu projektach uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Opatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

    Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 6 z późniejszymi zmianami) w dniach od 8.06.2020r. do 7.08.2020r. w Urzędzie Gminy Opatów w pokoju nr 4, w godzinach 900 - 1400zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Opatów.

Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń do wniosków (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku według stanu na dzień 20 stycznia 2020 roku.
  3. Według zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczania podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
  6. Wersja elektroniczna dostępna jest również do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Opatów.
    http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=871&x=72&y=20

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak