Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2019

Ikona informacyjna    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody za miesiąc sierpień  br przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Opatów,  pokój  nr 1 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. od 2 września 2019r. do 16 września 2019r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2019r.

    O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Opatów.

    O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Opatów.

    Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

    Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

   Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 34/3196093 w.39

   Wnioski dostępne są w tutejszym urzędzie  pokój nr 1, lub można pobrać ze strony internetowej Gminy.